Предписание об устранении выявленных нарушений

http://sad8berezka.ucoz.ru/predpisanie_ob_ustranenii_vyjavlennykh_narushenij.docx