ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

http://sad8berezka.ucoz.ru/pravila_okazanija_platnykh_obrazovatelnykh_uslug.doc